Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. BEVEZETÉS:

1. Miről szól ez a tájékoztató? (a tájékoztató hatálya)

A jelen adatkezelési tájékoztatóval (a továbbiakban: „Tájékoztató”) tájékoztatást nyújtunk arról, hogy a http://www.eventim.hu weboldalra látogatók, illetve azon regisztrálók és vásárlók mely személyes adatait, milyen célra és hogyan kezeljük. A továbbiakban e weboldalra és valamennyi lapjára együttesen „Weboldal”-ként, bármelyikükre pedig „Weboldal"-ként hivatkozunk.

A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, amelyek a Weboldalakon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak, akkor sem, ha a Weboldalon található hivatkozás vezet ilyenekhez. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személy adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 

2. Mik azok a személyes adatok? (személyes adat fogalma)

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

3. Mit kell a személyes adatok kezelésén érteni? (adatkezelés fogalma)

A személyes adatok kezelése alatt a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely műveletet vagy műveletek összességét értjük. Adatkezelést jelent a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, a beléjük való betekintés, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése.

 

4. Ki az Adatkezelő? (adatkezelő adatai)

A fenti Weboldalt a CTS Eventim Hungary Kft. (székhely: 11139 Budapest, Váci út 91/A 3.em.; Cg. 01-09-877903; képviseli: Kovácska Gyula ügyvezető és Christoph Klinger ügyvezető mindketten önállóan; elérhetőség: dataprotection@eventim.hu) üzemelteti, ez a jogi személy határozza meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit, ez a cég a személyes adatok adatkezelője (a továbbiakban „Adatkezelő”).

 

5. Az Adatkezelő nevében kezel más személy személyes adatokat? (adatfeldolgozók)

Igen, ezeket a vállalatokat hívjuk adatfeldolgozóknak. A Tájékoztató felsorolja az adatkezelésben résztvevő adatfeldolgozókat.

 

6. Az érintett által megadott személyes adatok valósága és jogszerűsége

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, kivéve, ha jelen Tájékoztató másként nem rendelkezik, a megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az érintett (látogató, jegyvásárló, regisztráló, panaszos, stb.) szavatol azért, hogy a Weboldal látogatása és az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (például, ha valaki más által létrehozott tartalmat tesz közzé, vagy másvalakiről nyújt információt. az érintett által létrehozott tartalom közzététele során, perszonalizált jegyek kiállítása stb.) az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. Az érintett részére az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokba, Weboldalra feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség az érintettet terheli. Az érintett az általa (jegyvásárláskor, regisztráláskor, kommenteléskor, panasztételnél, stb.) megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) rendelkezésre bocsátásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Erre tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta. Az Adatkezelő kizárja a felelősségét abban az esetben, ha az érintett az Adatkezelő által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes adatainak, különösen a nevének, lakcímének vagy e-mail címének pontatlansága, hiányossága, megváltozása, illetve e-mail fiókja üzenet fogadásra alkalmatlan állapota miatt kára származik.

A 16. életévét be nem töltött érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában az adatkezeléshez hozzájáruló személy (jellemzően törvényes képviselő) önálló nyilatkozati jogosultságát ellenőrizni, illetve annak nyilatkozat tartalmát megismerni. Az érintett törvényes képviselője szavatol azért, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő szolgáltatásainak, illetve webshopjának használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

 

7. Az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különösen figyelemmel volt a következő jogszabályokra: az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletére („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker. tv.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseire.

 

II. AZ ADATKEZELÉSEKRŐL

 

II. 1. JEGYVÁSÁRLÓKNAK:

 

Adatkezelés neve és célja           

A jegy, valamint ajándékutalvány vásárlásával adásvételi szerződés jön létre az érintett és az Adatkezelő között, amely előkészítése és teljesítése során az Adatkezelő a megadott személyes adatokat kezeli.

Az adatokat a szerződés teljesítése érdekében kezeljük, különösen a jegy, valamint ajándékutalvány elkészítése, számla kiállítása, a jegy esetleges házhozszállítása céljából, valamint a jeggyel, illetőleg az eseménnyel kapcsolatosan felmerülő változásokról való kapcsolatfelvétel és tájékoztatás céljából, a jegyvisszaváltásra vonatkozó feltételeinkkel összhangban. Tájékoztatjuk továbbá emailben Önt parkolóhelyeinkről, útbaigazításról, valamint a Szervező egyéb kötelező előírásairól (pl. bevihető táska méretéről)  

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az adásvételi szerződés teljesítése.

A kezelt adatok köre és forrása

Vezeték- és keresztnév, lakcím, számlázási név és cím (amennyiben a lakcímtől eltérő), e-mail cím, telefonszám, szállítási név és cím (opcionális). A jegy és ajándékutalvány vásárlása során a vásárlás időpontja, a megvásárolt jeggyel látogatni kívánt esemény, az esemény helyszíne és időpontja, a megvásárolt jegyek száma és ára, valamint a helyek elhelyezkedése is rögzítésre kerül.

A jegy, illetve ajándékutalvány értékesítése során fizetési információkat is kezelünk, mint a jegyvásárláshoz használt bankkártya adatai közül a kártyabirtokos neve, a kártyaszám utolsó négy számjegye, a bankkártya típusa, lejárati ideje, valamint a bankkártyás vásárlás sikerességéről vagy sikertelenségéről szóló értesítés.

Egyes eseményekre névre szóló jegyet értékesítünk, így a névre szóló jegy vásárlása esetén a fentieken túl szükséges a születési hely, idő, lakcím, valamint az érintett édesanyja nevének megadása is.             

Az adatkezelés időtartama

Igény- és jogérvényesítési célból kezelt adatok az esemény dátumától számított 5 éves általános elévülési időn belül kerülnek megőrzésre azzal, hogy ha ezen időtartam alatt polgári, büntető, közigazgatási vagy egyéb hatósági eljárás indul, akkor az adat ezen eljárás jogerős befejezéséig kerül megőrzésre.      

Adatfeldolgozó és tevékenysége

Keretrendszer technikai üzemeltetése: CTS EVENTIM AG & Co. KgaA

Házhozszállítás:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.; elérhetőség: info@gls-hungary.com; telefonszám: +36 1 802 0265; https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat)

United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG (székhely: Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss, Németország)

 

Online fizetés:

KPS Interactive Media GmbH & Co. KG (székhely: Contrescarpe 75A, 28195 Bréma, Németország; elérhetőség: telefonszám: +49 421 36 66 05; Fax: +49 421 36 66 505; e-mail: heike.luedicke@kps.de)

 

Adatkezelés neve és célja

A jegy és ajándékutalvány értékesítéssel kapcsolatos adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapja             

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

Az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”) 78. § (3), 202. § (1), számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratok esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”) 168-169. §.         

A kezelt adatok köre és forrása

Az előző pontban megjelölt adatok köre.            

Az adatkezelés időtartama

Amennyiben az adatok az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig kerülnek tárolásra és megőrzésre, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

Ha az adatok a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, akkor 8 évig kerülnek megőrzésre és tárolásra.        

 

Adatkezelés neve és célja

A bankkártya adatok kezelésének célja továbbá, hogy az Adatkezelő megbizonyosodjon arról, hogy a vásárló és a bankkártya birtokosa ugyanazon személy és amennyiben nem azonos a vásárló és a bankkártya birtokosa akkor ki tudjuk zárni a bankkártyával történő visszaélés / csalás lehetőségét.     

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az Adatkezelő jogos érdeke.

A jogos érdek: A bankkártyával történő visszaélések/csalások megelőzése.

 

A kezelt adatok köre és forrása

Az előző pontban megjelölt adatok köre.            

 

Az adatkezelés időtartama

Igény- és jogérvényesítési, csalásmegelőzési és -kezelési célból kezelt adatok az esemény dátumát követő 5 éves általános elévülési időn belül kerülnek megőrzésre azzal, hogy ha ezen időtartam alatt polgári, büntető, közigazgatási vagy egyéb hatósági eljárás indul, akkor az adat ezen eljárás jogerős befejezéséig kerül megőrzésre.

 

Adatkezelés neve és célja

A kerekesszékkel közlekedők egészségügyi adatainak gyűjtése az érintettek különleges igényeinek értékelése és kezelése céljából történik.

A kerekesszékkel közlekedő érintettek az ügyfélszolgálati kollégáknál érdeklődhetnek és vásárolhatnak kerekesszékes, valamint kísérő jegyet direktben az info@eventim.hu e-mail címen, ahol az adatokat manuálisan rögzítik a rendszerben.      

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás.

Az egészségügyi adatok nélkül a jegyértékesítés sajnos nem lehetséges. Így ha a kerekesszékes néző ezen személyes adatai kezeléséhez nem járul kifejezetten hozzá, nem áll módunkban jegyet értékesíteni.           

A kezelt adatok köre és forrása

Kerekesszékes nézők számára a jegyértékesítéshez szükséges személyes adatokon túl a mozgáskorlátozottságra és egészégi állapotra vonatkozó személyes adat is rögzítésre kerül.              

Az adatkezelési időtartama

A különleges adatok kezelése kizárólag a vásárlás ideje alatt történik, egyebekben a jegyértékesítésre vonatkozó adatmegőrzési időtartam irányadó.       

Adatkezelés neve és célja :

Jegylemondási biztosítás

Egyes eseményeknél az Adatkezelő a Felhasználó részére lehetővé teheti Jegylemondási Biztosítás megkötését. Ebben az esetben az adatokat az Eventim a Biztosítási szerződés megkötése megkötése érdekében kezeli, valamint ennek érdekében továbbítja a Biztosító számára.

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b, pontja szerinti olyan szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

A kezelt adatok köre és forrása

A Biztosítási szerződés megkötése érdekében szükséges adatok köre: A jegyvásárló, mint a biztosítást igénybe vevő által megadott következő adat: név és e-mail cím, vásárlás időpontja.

Az adatkezelés időtartama

A biztosítási szerződés megkötésének célból kezelt adatok a biztosítási szerződés megkötésének dátumát követő 5 éves általános elévülési időn belül kerülnek megőrzésre azzal, hogy ha ezen időtartam alatt polgári, büntető, közigazgatási vagy egyéb hatósági eljárás indul, akkor az adat ezen eljárás jogerős befejezéséig kerül megőrzésre.

Adatfeldolgozó és tevékenysége

Adattovábbítás történik a Biztosítási szerződést megkötő és teljesítő Adatkezelő Biztosító részére, aki a személyes adatokat az Adatvédemi szabályzata szerint kezeli : AWP P&C S.A., Magyarországi Fióktelep, Könyves Kálmán körút 48-52, 1087 Budapest, Telefon: +36 30 649 4040 E-mail: ugyfelszolgalat@mondial-assistance.at

Adatvédelmi tájékoztató: https://www.mondial-assistance.hu/adatvedelem.html

Adatkezelés neve és célja:

A rendezvény elmaradása miatti jegy visszaváltással kapcsolatos adatkezelés

Egyes esetekben (elsősorban a rendezvény elmaradása esetén) a rendezvény szervezőjének feltételei szerint lehetőség van a megvásárolt jegyek visszaváltására, a megvásárolt jeggyel összefüggő előzetes adatellenőrzést követően. Az adatkezelés célja a jegy árának visszatérítése a vásárló, vagy a jegy birtokosa számára.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés (illetve az attól való elállással összefüggő visszatérítés) teljesítése.

A kezelt adatok köre és forrása

A visszaváltáshoz szükséges azonosítás céljából kezelt adatok: jegyvásárló vezeték- és keresztneve, e-mail címe. A jegy vásárlásának időpontja, a megvásárolt jegy rendelési száma, vagy más egyedi azonosítója, a megvásárolt jegyek darabszáma,

A jegy árának visszatérítéséhez szükséges bankkártya adatok: a kártyabirtokos neve, a jóváíráshoz használandó bankszámla száma, a bankkártya lejárati ideje, számlavezető bank neve, szükség esetén IBAN és Swift kód.

Az adatkezelés időtartama:

Az igény- és jogérvényesítési célból kezelt adatok az esemény (tervezett) dátumát 5 éves általános elévülési időn belül kerülnek megőrzésre azzal, hogy ha ezen időtartam alatt polgári, büntető, közigazgatási vagy egyéb hatósági eljárás indul, akkor az adat ezen eljárás jogerős befejezéséig kerül megőrzésre.

A számviteli kötelezettség teljesítéséhez és a sztornó számla kiállításához szükséges adatok, 8 évig kerülnek megőrzésre és tárolásra.

Adatfeldolgozó és tevékenysége:

Microsoft forms a visszaváltásra vonatkozó űrlap kitöltési platformja (https://support.microsoft.com/en-gb/office/security-and-privacy-in-microsoft-forms-7e57f9ba-4aeb-4b1b-9e21-b75318532cd9)

A jegy árának jóváírásához használandó fizetési szolgáltatók:

OTP Simple alkalmazás OTP Mobil Szolgáltató Kft. (Simple) (székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19., Cg.: 01-09-174466, web: https://simple.hu/

KPS Wallet (VUNKERS IT EXPERTS, S.L.U.,, https://www.vunkers.com/politica-de-privacidad/)

Raiffeisen Bank Zrt., (Székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.) illetve Unicredit Bank Hungary Zrt. székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6)- amennyiben hiányoznak a bankkártyás tranzakció végrehajtásához szükséges egyéb adatok

 

 

Adatkezelés neve és célja:

Vásárlói felmérésekhez kapcsolódó adatkezelés

Termékeink és szolgáltatásaink folyamatos javítása és a jegyvásárlók, mint érintettek igényeihez való igazítása érdekében adatkezelő felkérheti ügyfeleit, hogy vegyenek részt ügyfélfelmérésekben, illetve értékelést adjanak az adatkezelő által értékesített termékekről és nyújtott szolgáltatásokról. Ennek során az adatkezelő az érintett által a vásárlási folyamat során megadott adatokat használja fel az érintettel történő kapcsolatfelvételhez. A kérdőív adatai anonimizálásra kerülnek. 

Az adatkezlés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelőnek a termékek és szolgáltatások fejlesztéséhez fűződő jogos érdeke.

A kezelt adatok köre és forrása

A jegyvásárló mint érintett által a jegyvásárlás során megadott következő adatok: név, cím, e-mailcím

Az adatkezelés időtartama

6 hónap az adatfelvételtől (jegyvásásrlástól) számítva.

 

II. 2. WEBOLDALON REGISZTRÁLÓKNAK:

 

Adatkezelés neve és célja           

Az adatkezelés célja a Weboldalon történő regisztráció és a felhasználói fiók létrehozása.              

Az adatkezelés jogalapja

A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés a regisztráló személy hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.               

A kezelt adatok köre és forrása

A regisztrációhoz, a felhasználói fiók létrehozása céljából a regisztrálni kívánt személynek az e-mail címét, valamint egy jelszót kell megadnia. A regisztráció során a regisztráció időpontja és az érintett regisztráció időpontja szerinti IP címe is rögzítésre kerül. Amennyiben a regisztráció Facebook profillal történik, a jelen Tájékoztató II.6. pontjában foglalt adatkezelés is megvalósul.

A regisztrációt követően opcionálisan megadhatók a következő adatok: keresztnév, vezetéknév, lakcím, számlázási cím.      

Az adatkezelés időtartama

A regisztrációhoz kapcsolódó személyes adatokat az Adatkezelő a regisztráció megszűnéséig kezeli, de legkésőbb az igény és jog érvényesítés érdekében az utolsó megrendelést követő öt (5) éves általános elévülési időn belül kerülnek megőrzésre azzal, hogy ha ezen időtartam alatt polgári, büntető, közigazgatási vagy egyéb hatósági eljárás indul, akkor az adat ezen eljárás jogerős befejezéséig kerül megőrzésre.               

Adatfeldolgozó és tevékenysége

Keretrendszer technikai üzemeltetése: CTS EVENTIM AG & Co. KgaA

Tárhelyszolgáltató:

Perftech d.o.o.

Székhely: Baragova ulica 7E, 1000 Ljubljana, Szlovénia

 

Adatkezelés neve és célja

A profilalkotási adatkezelés célja általános marketingkutatások elvégzése, beleértve az ügyfélelemzést, ügyfélszegmentálást és statisztikákat.

Mindemellett az Adatkezelő felhasználhatja ezeket az információkat abból a célból, hogy felmérje az érintett egyedi érdeklődési köreit és preferenciáit, hogy testre szabhassa a Weboldal érintettnek nyújtott élményét, és optimalizálja a szolgáltatást.

 Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

A jogos érdek: az Adatkezelő jogos üzleti, gazdasági érdeke, hogy megismerje a felhasználók Weboldalról alkotott véleményét, a Weboldalon keresztül lebonyolított vásárlásait, szokásait, a szolgáltatásokkal kapcsolatos preferenciáit, egyéb személyes jellemzőit annak érdekében, hogy olyan fejlesztéseket végezzen a rendszerében, amelyek megfelelnek a felhasználói igényeknek, és valós piaci igényekre reagálnak.             

A kezelt adatok köre és forrása

Az előző pontban megjelölt adatok köre.

Amennyiben az érintett felhasználói fiókot hoz létre vagy más módon azonosítja magát az Adatkezelő számára (pl. jegyet vásárol a weboldalon) lehetséges, hogy az Adatkezelő összekapcsolja az érintettel kapcsolatosan gyűjtött adatokat, a weboldal használata során gyűjtött adatokat, hírlevél követési adatokat, neveket, e-mail címet, telefonszámot, címeket, Facebook profil információkat, Google fiók információkat, az érintettel kapcsolatos demográfiai adatokra, érdeklődési körökre és preferenciákra vonatkozó információkat, online és offline tranzakciós adatokat és az ügyfélszolgálattal történő kapcsolattartást.          

Az adatkezelés időtartama

A regisztrációhoz kapcsolódó személyes adatokat az Adatkezelő a regisztráció megszűnéséig kezeli, de legkésőbb az igény és jog érvényesítés érdekében az utolsó megrendelést követő öt (5) éves általános elévülési időn belül kerülnek megőrzésre azzal, hogy ha ezen időtartam alatt polgári, büntető, közigazgatási vagy egyéb hatósági eljárás indul, akkor az adat ezen eljárás jogerős befejezéséig kerül megőrzésre.

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a profilalkotás ellen. Tiltakozás esetén a személyes adatokat a továbbiakban e célból az Adatkezelő nem kezelheti.               

Adatfeldolgozó és tevékenysége

Google (székhely: Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Ireland

 

II. 3. A WEBOLDALAK LÁTOGATÓINAK:

A cookie-k (sütik) egyedi számítógép-, illetve készülékazonosítót, profilinformációkat tárolnak. A cookie-k a Weboldal látogatók személyének azonosítására nem alkalmasak, azonban alkalmasak a látogató által a Weboldal látogatásához használt számítógép, készülék azonosítására, felismerésére. Ezek a Weboldal látogatásakor elhelyezésre kerülhetnek a Weboldal látogatói által a Weboldal látogatásához használt számítógépen, készüléken.

 

1. Milyen cookie-k vannak a Weboldalon használatban?

 

A Weboldalakon állandó, vagy nyomkövető, valamint csak egy munkamenethez kapcsolódó cookie-k is használatban vannak. Az állandó cookie-k teszik lehetővé, hogy a Weboldal emlékezzen a Weboldalt többször felkereső látogatóra és annak preferenciáira, beállításaira. Az egy munkamenethez kapcsolódó cookie-k azt segítik elő, hogy a Weboldal egy látogatás alkalmával felismerje a Weblap látogatóját a lapok közötti váltogatások során is, azonban ezen cookie-k a Weboldal elhagyásakor lejárnak.

 

A Weboldalon használt cookie-k között többféle is van, azokat használatuk célja szerint különböztetjük meg:

 

- Technikai cookie-k:

A technikai cookie-k használata a Weboldal helyes megjelenítését és működését, így többek között a Weboldalra való bejelentkezést vagy a jegyvásárlások kezelését teszi lehetővé, ezek szükségesek a Weboldal megfelelő megjelenítéséhez.

 

- Funkcionális cookie-k:

A funkcionális cookie-k a Weboldal böngészésének és az ennek során alkalmazott preferenciáknak a nyomon követését teszik lehetővé, a Weboldal ezek segítségével emlékezik többek között a regisztrációs adatokra, a látogató által megtekintett rendezvényekre, a nyelvi beállításokra, stb.

 

- Analitikus cookie-k:

Az analitikus cookie-k a Weboldal látogatók Weboldalon mutatott magatartásának nyomon követését teszik lehetővé, és ezzel elősegítik, hogy a Weboldal látogatók általi használata, kihasználtsága alapján a Weboldal tovább fejleszthető legyen, és a felhasználóknak még jobb felhasználói élményt nyújtson, és még hasznosabb tartalmakat jelenítsen meg. A Weboldalon a Google Analytics szolgáltatás használatával valósul meg a Weboldal használatának elemzése.

Ha a Weboldal látogatója nem kívánja, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is) cookie-k gyűjtsék és dolgozzák fel, ezt meg kívánja akadályozni, akkor letöltheti és telepítheti a következő linken elérhető böngésző plug-int: link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

 

- Google Ads nyomkövető cookie-k:

A Weboldalon a Google nyomkövető cookie-k segítségével valósul meg az információszerzés arról, ha a Weboldal látogatója a Weboldalt azt követően érte el, hogy megtekintette a Google rendszerén keresztül megjelenített hirdetéseink egyikét, vagy rákattintott arra. A nyomkövető cookie-k segítségével szerzett információ alapján statisztika készíthető a hirdetéseket megtekintő vagy arra kattintó Weboldal látogatókról. A Weboldalon megtekintett tartalom alapján a Google képes célzott hirdetések megjelenítésére a Google más partnereinek webhelyein.

Ha Ön jegyet vásárolt tőlünk, a Google Ads, a Google Analytics 360 cookie-t állít be. Ha a vásárlást követően megfelelő keresőkifejezéseket ír be az internetes keresőmotorokba, akkor a vásárlás alapján az EVENTIM termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó egyedi ajánlások jeleníthetők meg Önnek e cookie segítségével (keresőmarketing). A folyamat során az Ön személyes adatait feldolgozzuk, az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerint. Ha tiltakozni szeretne a Google Ads, a Google Analytics 360 általi adatfeldolgozás ellen, kérjük, kattintson az alábbi linkre: A Google Ads, a Google Analytics 360 használatával kapcsolatban az Ön személyes adatai az Egyesült Államokba kerülnek. Ez az adattovábbítás az EU szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Ez biztosítja az Ön személyes adatainak megfelelő védelmét. A Google Ads által végzett adatfeldolgozással kapcsolatos további részletekért kérjük, olvassa el a megfelelő adatvédelmi tájékoztatót: Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de (https://policies.google.com/privacy?hl=de) Google Ads: https://policies.google.com/technologies/ads (https://policies.google.com/technologies/ads) Magyarázat a Google által harmadik felek adatainak felhasználásáról: https://policies.google.com/technologies/partner-sites (https://policies.google.com/technologies/partner-sites))

 

- Facebook remarketing cookie-k

A Weboldalon Facebook remarketing cookie-k segítségével próbáljuk a Weboldal látogatóit a szolgáltatásainkra irányuló hirdetéssel ismét elérni. A remarketing cookie-k segítségével a Weboldalra legalább egyszer már ellátogató felhasználókat szeretnénk elérni közösségi oldalon indított kampánnyal. Facebook cookiek-ról további információ itt található: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

 

- Harmadik féltől származó cookie-k:

A Weboldalon egyes funkciókkal kapcsolatban harmadik felek szolgáltatásai is megjelennek, különösen közösségi oldalakkal (pl. Facebook, Google+ vagy Twitter) kapcsolatban (például egy link valamely előadó Facebook oldalára), amelyek tartalmazhatják harmadik felek cookie-jait. Ezen harmadik felek cookie használatára az Adatkezelő szabályzatai nem terjednek ki, erre vonatkozóan kérjük, keressék fel a harmadik fél szolgáltató vonatkozó szabályzatait. Az Adatkezelő Facebook rajongói oldalán használt cookie-k tekintetében a jelen Tájékoztató II.6. pontja tartalmaz tájékoztatást.

 

Adatkezelés neve és célja           

A funkcionális, analitikus, Google Ads, Facebook remarketing és harmadik fél cookie-k tekintetében:

Az Adatkezelő a cookie-kat a Weboldal látogatóinak, illetve a felhasználók azonosítására, a „bevásárlókosár” nyilvántartására, a látogatók Weboldal böngészésének és preferenciájának nyomon követésére, a Weboldal felhasználói élményének növelésére alkalmazza, valamint a Weboldalon a tartalommal kapcsolatos szolgáltatások és az Adatkezelő által a Weboldalon nyújtandó szolgáltatások nyújtására használja, valamint hogy hirdetéssel megkeresse az érintetteket.     

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti hozzájárulás.

Az adatkezelés a Weboldal látogatójának hozzájárulása alapján történik, amely a Weboldalon felugró ablakban az „Elfogad” gombra kattintással, a „Cookie beállítások/irányelvek” oldalon megjelenő lehetőségek közüli választással adható meg.

Az érintett ahhoz is hozzájárul, hogy Google Ads vagy Facebook oldalakon remarketing kampány keretében hirdetésünkkel megkeressük.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását a böngésző beállításaiban, ebben az esetben az Adatkezlő az adott cookie-t nem alkalmazza és azzal adatgyűjtést, adatkezelést a továbbiakban nem végez.          

A kezelt adatok köre és forrása

A cookie-k a Weboldal látogatója által használt számítógép, készülék egyedi azonosítószámát (IP címét), a Weboldal látogatásának dátumát és időpontját, a Weboldalon töltött böngészési időt, a Weboldal használatának módját, a Weboldal megtalálásának előzményét hordozzák magukban.    

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a Weboldal látogatásának befejezéséig tart, vagy a hozzájárulás visszavonásáig.

A Weboldal látogatójának számítógépén, készülékén tárolódott cookie mindaddig ott marad, amíg a számítógép, készülék használója nem törli azt. A Facebook remarketing cookie esetében 180 nap.     

Adatfeldolgzó és tevékenysége

Google (Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Ireland

Facebook (Meta Ireland Platforms Limited

(székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2) Írország, elérhetőség adatvédelmi kérdésekben: https://www.facebook.com/policy.php

 

Adatkezelés neve és céja

A technikai cookie-k tekintetében:

Az Adatkezelő a Weboldalra történő belépéskor a Weboldalon megjelenő tartalomszolgáltatás és a Weboldalon az Adatkezelő által nyújtani kínált szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan azok biztosítása céljából is alkalmaz cookie-kat (pl. jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében).          

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

A jogos érdek: a szolgáltatás nyújtás biztosítása, a jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése.           

A kezelt adatok köre és forrása

A cookie-k a Weboldal látogatója által használt számítógép, készülék egyedi azonosítószámát, a Weboldal látogatásának dátumát és időpontját, a Weboldalon töltött böngészési időt, a Weboldal használatának módját, a Weboldal megtalálásának előzményét hordozzák magukban.    

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a Weboldal látogatásának befejezéséig tart, vagy az érintett tiltakozásáig. A Weboldal látogatójának számítógépén, készülékén tárolódott cookie mindaddig ott marad, amíg a számítógép, készülék használója nem törli azt.

 

2. Hogyan tiltható meg a cookie-k elhelyezése a számítógépen, készüléken?

A Weboldal látogatói a böngészőjük megfelelő beállításával tudják a cookie-knak a látogató által használt számítógépen, készüléken való elhelyezését megtiltani. Továbbá, a Weboldal látogatói a Weboldal „Cookie beállítások/irányelvek” oldalán kiválaszthatják, hogy a funkcionális, az analitikus, a nyomkövető vagy harmadik féltől származó cookie-k elérhetők legyenek-e a Weboldal látogatása során. A beállítások bármikor módosíthatók a „Cookie beállítások/irányelvek” oldalon.

Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a cookie-k számítógépen, készüléken való elhelyezésének megtiltása esetén azonban a felhasználói élmény nem teljes, a Weboldal látogatója a Weboldal egyes elemeit nem olyan formában éri el, mintha engedélyezte volna a cookie-k elhelyezését.

A funkcionális cookie-k letiltásával a Weboldal látogatója nem engedélyezi többek között, hogy emlékeztetőt kapjon a kosárba helyezett termékekről, hogy a nyelvi beállításait a Weboldal megjegyezze, stb.

Az analitikus cookie-k letiltásával a Weboldal látogatója nem engedélyezi többek között, hogy az oldal-használatát elemezzük annak érdekében, hogy testreszabott tartalmat jelenítsünk meg a Weboldalon vagy személyre szóló ajánlatokkal kereshessük meg a megadott elérhetőségein (amennyiben megadott ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során).

- A Google Ads nyomkövető cookie-k letiltásával a Weboldal látogatója nem engedélyezi, hogy a hirdetésekkel kapcsolatban, különösen a hirdetésekre kattintás során hirdetési cookie-k kerüljenek a számítógépére.

A harmadik féltől származó cookie-k letiltásával a Weboldal látogatója nem engedélyezi, hogy harmadik felek, elsősorban közösségi oldalak (pl. Facebook, Google+ vagy Twitter) cookie-kat helyezzenek el a Weboldal látogatójának készülékén.

 

II. 4. HÍRLEVÉLRE ÉS DIREKT MARKETINGRE FELIRATKOZÓKNAK:

 

Adatkezelés neve és célja           

Általános hírlevél szolgáltatás. Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő meghatározott gyakorisággal, vagy rendszerességgel általános reklámot tartalmazó elektronikus üzenetet küldjön az érintett e-mail címére, tájékoztatást nyújtson az aktuális információkról, eseményekről, akciókról, új funkciókról, játékokról, stb.

A hírlevélre való feliratkozás az „Iratkozzon fel Heti hírlevelünkre”’ fül alatt lehetséges, valamint az https://www.eventim.hu/hu/user-subscription/subscription.html?newsletter_email= oldalon, ahol kiválasztható, hogy a hírlevélre feliratkozó milyen témakörrel kapcsolatos hírlevelet, illetőleg mely előadóval kapcsolatos koncert értesítőt szeretne kapni az Adatkezelőtől.               

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, az érintettek kifejezetten erre vonatkozó hozzájárulásán alapul, amelyet az erre létrehozott jelölőnégyzet kipipálásával adhatnak meg.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a részükre megküldött hírlevelek követőpixeleket tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik az Adatkezelő számára, hogy statisztikai elemzést készítsen a marketingkampányok sikerességével vagy sikertelenségével kapcsolatban. A hírlevélbe ágyazott követőpixel alapján az Adatkezelő megtekintheti, hogy a címzett megnyitotta-e az e-mailt, és ha igen, arra mikor került sor, illetve azt, hogy a címzett az e-mail mely hivatkozásait nyitotta meg (ezek az ún. hírlevél követési adatok). A hírlevél követési adatokat az Adatkezelő arra használja, hogy általános, marketing célú kutatásokat végezzen, és optimalizálja a hírlevelek használatát.      

A kezelt adatok köre és forrása

Olyan érintettek esetében, akik nem vásároltak korábban jegyet: a Hírlevél fogadására feliratkozáshoz az érintettnek a vezeték- és keresztnevét, valamint az e-mail címét kell megadnia. A hírlevélre feliratkozáskor a feliratkozás időpontja és a feliratkozás időpontja szerinti IP cím is rögzítésre kerül, továbbá hírlevél követési adatokat is gyűjt az Adatkezelő. Korábbi jegyvásárlók esetében, akik hozzájárultak ezen adatkezeléshez, a fentieken kívül a jegyvásárló által a vásárláskor megadott adatok körével egyezik a kezelt adatok köre.              

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart.

               

Adatfeldolgozó és tevékenysége

Hírlevelek, promóciós e-mailek küldése:

Optivo GmbH (székhely: Wallstrasse 16, 10179 Berlin, Németország; elérhetőség: +49 30 7680 780)

Google (Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Ireland

Facebook (Meta Ireland Platforms Limited

(székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország), elérhetőség adatvédelmi kérdésekben: https://www.facebook.com/policy.php

Adatkezelés neve és célja

Egyéb egyedi direkt marketing tárgyú adatkezelés (egyedi ajánlatok)

Miután az érintett megvásárolta a jegyet, az Adatkezelő alkalmanként egyedi, személyre szóló e-maileket küldhet az érintettnek hasonló eseményekről, szolgáltatásokról és, promóciókról (bizonyos esetekben postai úton) és születésnapi e-maileket. Ezeket az egyedi e-maileket a jegyvásárláskor megadott címre küldi.

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján – az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul. Az Adatkezelő jogos érdeke az Érintettek tájékoztatása a termékek és szolgáltatások változásairól, a termékek és szolgáltatások reklámozása és közvetlen üzletszerzési/ marketingtevékenységek végzése.

A kezelt adatok köre és forrása

A jegyvásárlás során megadott következő adatokkal egyezik ( név, e-mailcím, lakcím).

Az adatkezelés időtartama

12 hónap a jegyvásárlástól számítva, de legkésőbb az érintett tiltakozásáig

Adatkezelés neve és célja

Feliratkozás értesítésre

Az Adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő értesítést küldjön a közelgő eseményekről, különleges ajánlatokról, lemondásokról, a megvásárolt események változásairól, a kosárba felvett és még nem vásárolt jegyek állapotáról, valamint egyéb fontos információkról az értesítésre történő feliratkozás esetén.

A „Feliratkozás értesítésre” fül alatt, illetve a https://www.eventim.hu/hu/notifications.html oldalon adhatja meg a speciális ajánlatokról szóló értesítések fogadásához hozzájárulását az érintett. Az értesítések olyan rövid üzenetek, amelyek a számítógép értesítési központjában vagy a telefon zárolt képernyőjén jelennek meg.

Adatkezelés neve és célja

 

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, az érintettek kifejezetten erre vonatkozó hozzájárulásán alapul.

A kezelt adatok köre és forrása

email cím, név, IP cím, böngésző típusa, érdeklődési kör.             

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart.

Az érintett bármikor jogosult az értesítések küldéséről leiratkozni a böngésző beállításaiban az értesítések kikapcsolásával.

Adatfeldolgozó és tevékenysége

Optivo GmbH (székhely: Wallstrasse 16, 10179 Berlin, Németország; elérhetőség: +49 30 7680 780)

Google (Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Ireland

Facebook (Meta Ireland Platforms Limited

(székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország), elérhetőség adatvédelmi kérdésekben: https://www.facebook.com/policy.php

 

Facebook-on és Google-on keresztüli célzott online marketing hirdetések

Ügyféllistán alapuló egyéni hirdetési célközönség azonosítása[1], valamint Hasonmás hirdetési célközönség” azonosítása. [2],

 

[1] Facebook Customer List Audience / Google Customer Match: a Honlapon már regisztrált vagy vásárló Felhasználói személyes adataiból álló adatbázist az Adatkezelő feltölti a Facebook, illetve a Google számára, amely különböző algoritmusokkal vagy “hash”kódokkal átalakításra és egyben titkosításra kerül és ezáltal ezen titkosított kódokkal helyettesített adatokat tartalmazó ügyféllistát a Facebook, illetve a Google párosítja a saját felhasználói profiljaival és egyezőség esetén ezen mindkét listában egyező Felhasználók számára az Adatkezelő hirdetéseit megjeleníti.

[2] Custom Audience / Google Similar Audience: a Honlapon regisztrált vagy vásárló Felhasználóval hasonló érdeklődési körű, előző pontban rögzített szempontok szerint létrehozott listát, a Facebook, illetve a Google megfelelteti az Adatkezelő által előre megadott demográfiai vagy földrajzi, egyéb szempontok szerint kiválogatott, ezen listában nem szereplő saját felhasználóival és ezen felhasználók, mint célközönség számára az Adatkezelő hirdetéseit megjeleníti.

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, az érintettek kifejezetten erre vonatkozó hozzájárulásán alapul.

A kezelt adatok köre és forrása

A korábban vásárlók, vagy regisztrálók e-mail címe

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az adatok/regisztráció törléséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Az érintett bármikor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni.

Adatfeldolgozó és tevékenysége

Facebook (Meta Ireland Platforms Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország), Adatfeldolgozásra irányuló Adatkezelési tájékoztató: www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing

Google (Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Ireland Adatfeldolgozásra irányuló Adatkezelési tájékoztató: https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20200816.html

Az Adatkezelő egyik esetben sem ismerheti meg azon felhasználók adatait, akik számára a Facebook illetve a Google a hirdetéseit megjelenteti

Adatkezelés neve és célja

Rajongói véleménynyilvánítás

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít az érintetteknek, hogy megosszák véleményüket az Adatkezelő weboldalán azon eseményekről, melyen részt vettek.

 

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, az érintettek kifejezetten erre vonatkozó hozzájárulásán alapul.

 

A kezelt adatok köre és forrása

e-mail cím, név, vélemény szövege

 

Az adatkezelés időtartama

Amennyiben az Adatkezelő közzéteszi a véleményt, a vélemény közzétételétől számított 2 év. Amennyiben nem kerül sor közzétételre, úgy az Adatkezelő haladéktalanul törli az adatokat.

 

Adatkezelés neve és célja

A hírlevélre és értesítésekre történő feliratkozás esetében a profilalkotási adatkezelés célja hogy az Adatkezelő felmérve az érintett egyedi érdeklődési köreit, személyre szabott egyedi ajánlatokat dolgozzon ki és címezzen számára. 

Ennek során a felsorolt személyes adatok összevetéséből, következtetéseket vonunk le az érintettek fogyasztási szokásaira, illetve várható vásárlási preferenciáira, érdeklődési körére nézve. Ezeket a következtetéseket arra használjuk, hogy az adott érintettre szabott ajánlatokat tudjunk kidolgozni, illetve az ajánlatokat a megfelelő célcsoportnak tudjuk kiküldeni. 

 

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az adatelemzés az érintettek kifejezetten erre vonatkozó hozzájárulásán alapul.

 

A kezelt adatok köre és forrása

A hírlevél és értesítésre történő feliratkozásnál megadott adatok

 

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart.

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a profilalkotás ellen. Tiltakozás esetén a személyes adatokat a továbbiakban e célból az Adatkezelő nem kezelheti.

 

II. 5. ÉRDEKLŐDŐKNEK, PANASZOSOKNAK:

 

Adatkezelés neve és célja           

A személyes adatokat az Adatkezelő a megrendelt termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő kifogások, kérdések, észrevételek és problémák kezelése, esetlegesen jegy visszaváltása céljából kezeli.        

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése, illetve f) pontja szerinti az érintettek jogos érdeke.

A panasztétel, panasz kivizsgálása, elintézése és kezelése körében történő adatkezelés az Adatkezelő és az érintettek jogos

érdeke, mivel ezen adatok kezelése a Weboldalon történt vásárlással, szolgáltatások

igénybe vételével összefüggő fogyasztóvédelmi, polgári jogi jogok és érdekek érvényesítéséhez szükségesek. 

Az Adatkezelő biztosítja az érintett számára a panasz bejelentés lehetőségét e-mail útján az info@eventim.hu címen vagy postai úton a 1139 Budapest, Váci út 91/A 3.em címen is.           

A kezelt adatok köre és forrása

Panaszkezelés során a panaszosnak meg kell adnia a korábbi vásárlásával kapcsolatos személyes adatokat, azaz a panaszos, mint érintett személy vezeték- és keresztnevét, lakcímét vagy számlázási címét, telefonszámát, szállítási nevét és címét, amennyiben az előzőektől eltért, e-mail címét, valamint a rendelés számát (ha volt ilyen).  

A kezelt adatok köre telefonos panaszbejelentés esetén az alábbi személyes adatokkal egészül ki: hívószám, a hívás dátuma, időpontja, a telefonbeszélgetés hangfelvétele, valamint a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy abban az esetben, ha a panasz bejelentése telefonon keresztül történik, úgy az Adatkezelő a hívás hanganyagát rögzíti az érintett előzetes tájékoztatását követően. A fenti adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: telefonon keresztüli segítségnyújtás elmaradása.       

Az adatkezelés időtartama

A panaszt és az arra adott választ az Adatkezelő a saját és az érintett jogai és jogos érdekei érvényesítése érdekében a panasz idejétől számított öt (5) évig (vagy ha az esetleges igényérvényesítés elévülési ideje hosszabb, ezen időtartam végéig) őrzi meg.

A panaszos által küldött e-mail esetén, ha a panaszos nem rendelkezik a Weboldalon regisztrációval, az Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott panasz lezárását követő kilencvenedik (90.) napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

Az Adatkezelő a panasz telefonon történt bejelentéséről felvett hanganyagot a felvétel készítés időpontjától számított három (3) hónapig őrzi meg.     

 

II. 6. KÖZÖSSÉGI OLDALAKON BELÉPŐKNEK ÉS NYEREMÉNYJÁTÉKOKHOZ:

 

Adatkezelés neve és célja           

Az Adatkezelő tevékenysége során a közösségi oldalakon, a Weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése céljából kezeli a személyes adatokat.

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintettnek a személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon megadott önkéntes hozzájárulása.        

A kezelt adatok köre és forrása

Az a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. regisztrált azon felhasználók nevét, illetve a felhasználó nyilvános profilképét, akik a közösségi oldalakon „kedvelték” az Adatkezelő Weboldalát. A fenti személyes adatokat a Facebook megosztja az Adatkezelővel, anonim statisztikai adatok formájában, abból a célból, hogy az Adatkezelő, mint a Facebook rajongói oldal adminisztrátora célzottabb, az oldal látogatói számára releváns információkat tegyen közzé.

A rajongói oldal látogatása esetén a Facebook felugró ablakon hívják fel az oldal használóinak figyelmét a cookie használatra és a fenti személyes adatgyűjtésre. Az Adatkezelő, mint a Facebook rajongói oldal adminisztrátora javasolja a Facebook cookie szabályzatának (az alábbi linken elérhető: https://www.facebook.com/policies/cookies/) és a Facebook adatkezelési szabályzatának (az alábbi linken elérhető: https://www.facebook.com/about/privacy) megismerését a rajongói oldal használatát megelőzően.             

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés addig tart amíg az érintett „kedveli” és/vagy követi Adatkezelőt és/vagy a Weboldalt a vonatkozó közösségi média oldalon.            

Adatkezelés neve és céja:

Az Adatkezelő időről időre nyereményjátékot hirdet a Facebook rajongói oldalán https://www.facebook.com/Eventim.HU/. Az adatkezelés a nyereményjáték szervezése és lebonyolítása céljából történik, így különösen a játékban résztvevőkkel történő kapcsolattartás és a nyeremény átadása céljából, továbbá az adózási, járulékfizetési kötelezettség teljesítése céljából.

Az aktuális játékszabályzat a következő linken érhető el: https://blog.eventim.hu/jatekszabalyzat/.       

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a nyereményjátékban résztvevő játékosok hozzájárulása.

A nyeremény átadása, a nyertes beazonosítása tekintetétben a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti szerződés teljesítése.

A nyereménnyel összefüggésben adózási, járulékfizetési kötelezettség teljesítése esetén a jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.               

A kezelt adatok köre és forrása

A nyereményjáték során annak lebonyolítása céljából az Adatkezelő a játékban résztvevők vezetéknevét, keresztnevét és e-mail címét gyűjti és kezeli.

A nyereménnyel kapcsolatos adózási, számviteli kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódóan Adatkezelő kezelheti az érintett adóazonosító jelét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét.     

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő törli a játékban résztvevők személyes adatait a játék lezárultát és a nyeremények kézbesítését követően, illetve a hozzájárulás visszavonásáig, ha ez korábbi.

Adózási kötelezettségek teljesítése tekintetében: az adatmegőrzési idő annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni (Art. 78. § (3), 202. § (1)).

Számviteli bizonylatok esetén: 8 év (Szvtv. 168-169. §). A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik.

Adatfeldolgozó és tevékenysége             

Házhozszállítás:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.; elérhetőség: info@gls-hungary.com; telefonszám: +36 1 802 0265; https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat)

United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG (székhely: Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss, Németország)

 

Adatkezelés neve és célja:

Az Adatkezelő Facebook rajongói oldalt működtet a https://www.facebook.com közösségi oldalon belül található https://www.facebook.com/Eventim.HU/ cím alatt („Facebook rajongói oldal”). A Facebook a fenti rajongói oldalt látogatók személyes adatait gyűjti cookie-k segítségével és azokból anonim statisztikai adatokat generál.               

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintettnek a személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon megadott önkéntes hozzájárulása.

A személyes adatokat a Facebook megosztja az Adatkezelővel, anonim statisztikai adatok formájában, abból a célból, hogy az Adatkezelő, mint a Facebook rajongói oldal adminisztrátora célzottabb, az oldal látogatói számára releváns információkat tegyen közzé.

A rajongói oldal látogatása esetén a Facebook felugró ablakon hívják fel az oldal használóinak figyelmét a cookie használatra és a fenti személyes adatgyűjtésre. Az Adatkezelő, mint a Facebook rajongói oldal adminisztrátora javasolja a Facebook cookie szabályzatának (az alábbi linken elérhető: https://www.facebook.com/policies/cookies/) és a Facebook adatkezelési szabályzatának (az alábbi linken elérhető: https://www.facebook.com/about/privacy) megismerését a rajongói oldal használatát megelőzően.             

A kezelt adatok köre és forrása

A Facebook rajongói oldalon gyűjtött személyes adatok köre a következő: demográfiai adatok (kor, nem, családi állapot, szakmai helyzet); látogatók érdeklődési körére vonatkozó adatok (vásárlási szokások, őket érdeklő termékekre és szolgáltatásokra vonatozó információk); földrajzi adatok.               

Az adatkezelés időtartama

Meta Platforms Ireland Ltd. („Meta”) – Meta által alkalmazott adatmegőrzési időkre vonatkozóan az alábbi linken talál bővebb információkat: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools

Adatfeldolgozó és tevékenysége

Az AdatKezelő és a Meta, a Facebook közösségi oldal üzemeltetője a Page Plugin alkalmazása során a GDPR 26. cikke szerinti közös adatkezelőknek minősülnek, mivel az AdatKezelő nevében eljáró adminisztrátorok és a Meta közösen határozza meg az adatkezelés céljait és eszközeit. A közös adatkezelés során a felek az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeit a Közös Adatkezelői Megállapodás („Controller Addendum”) tartalmazza, amely elérhető itt: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum és https://www.facebook.com//legal/terms/businesstools_jointprocessing.

 

II. 7. EVENTIM.HU VÁLLALATI E-MAIL CÍMRE ÜZENETET KÜLDŐKNEK

 

Adatkezelés neve és célja           

Az info@eventim.hu vállalati e-mail címre érkező-, nem várt üzenetek áttekintése és megválaszolása.               

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az érintett önkéntes hozzájárulása.      

A kezelt adatok köre és forrása

A vállalati e-mail címre érkezhetnek üzenetek, úgy, mint önéletrajzok, kéretlen, azaz spam üzenetek, amelyek esetében a küldő hozzájárulása alapján kezel az Adatkezelő személyes adatot, mint a küldő e-mail címét, nevét, egyéb a küldő által megadott személyes adatot.     

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az üzenet tartalmától függően vagy haladéktalanul törlésre kerül (amennyiben téves vagy jogellenes tartalmat hordoz az üzenet) vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart az adatkezelés.       

 

II. 8. SZERZŐDÉSES KAPCSOLATTARTÓI ADATOK KEZELÉSE

Adatkezelés neve és célja

Az adatkezelés célja hogy az Adatkezelő üzleti tevékenysége során partnereivel, azok munkatársával, kapcsolattartójával –azaz az érintettel –szükség esetén közvetlenül felvehesse a kapcsolatot, illetve kapcsolatot tudjon tartani.

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében az Adatkezelő jogos érdeke az adatkezelés jogalapja. Az Adatkezelő a szerződő partnerével való kapcsolattartás érdekében kezeli az érintettek adatait.

A kezelt adatok köre és forrása

Az érintett esetében név, beosztás, e-mailcím, telefonszám 

Adatok forrása: az érintett, vagy az Adatkezelő üzleti partnere, a szerződő fél.

Az Adatkezelő vélelmezi, hogy üzleti partnerei az általuk rendelkezésre bocsátott természetes személytől származó érintetti adatokat illetően rendelkeznek megfelelő felhatalmazással vagy hozzájárulással az érintett részéről vagy tájékoztatást adtak részükre személyes adataik megadásáról.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés céljához szükséges idő, amely esetenként a szerződéses jogviszony fennállásával egyezik, illetve az esetleges igényérvényesítésre irányadó határidő - a szerződés teljesítésétől számított 5 évig (elévülési idő)

 

 

II. 9. ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

Adatkezelés neve és célja

Az érintetti joggyakorlásról az Adatkezelő nyilvántartást vezet. a GDPR szerinti elszámoltathatóság elvének biztosítása, az Érintettet a személyes adatai kezelésével összefüggésben megillető jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartás vezetése és a joggyakorlással kapcsolatos dokumentumok megőrzése, annak nyilvántartása, hogy az érintett hányadik alkalommal élt érintetti jogával.

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében az Adatkezelő jogos érdeke. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy igazolni tudja azt, hogy az érintetti kérelmekkel kapcsolatban mikor, milyen intézkedéseket tett és ezzel megfelelt a GDPR rendelkezéseinek. Az Adatkezelő külön nyilvántartás vezetésével tudja a megfelelőséget igazolni tekintettel a lehetséges nagyszámú megkeresésekre.

A kezelt adatok köre és forrása

A kérelmező személy- azonosító adatai, kérelmének tartalma, valamint az érintetti joggyakorlásról vezetett nyilvántartás tartalma (az érintett, mint jogot érvényesítő személy neve, a kérelem beérkezésének módja és időpontja, kérelem tárgya, az Érintett jogának érvényesítését korlátozó vagy megtagadó intézkedés megtételének időpontja, módja, valamint jogi és ténybeli indokai, az érintett joga biztosításának ténye, az érintett kérelme teljesítésének dátuma)

Az adatkezelés időtartama

5 év

 

III. ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelő a személyes adatokat (a saját illetékes munkatársain túl) az alábbi személyekkel, mint adatfeldolgozókkal közli a lent megjelölt célokból:

- A jegyértékesítéshez kapcsolódó Szoftverek és informatikai keretrendszer üzemeltetése

CTS EVENTIM AG & Co. KgaA

 

- Házhozszállítás:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.; elérhetőség: info@gls-hungary.com; telefonszám: +36 1 802 0265; https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat)

United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG (székhely: Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss, Németország)

 

- Online fizetés:

KPS Interactive Media GmbH & Co. KG (székhely: Contrescarpe 75A, 28195 Bréma, Németország; elérhetőség: telefonszám: +49 421 36 66 05; Fax: +49 421 36 66 505; e-mail: heike.luedicke@kps.de)

 

- Tárhely-szolgáltató:

Perftech d.o.o.

Székhely: Baragova ulica 7E, 1000 Ljubljana, Szlovénia

 

- Az Adatkezelő partnerei (jegyértékesítők):

Az Adatkezelő jegyiroda partnereinek listája a http://www.eventim.hu/hu/outletek/ Weboldalon érhető el.

 

- Hírlevelek, promóciós e-mailek küldése céljából:

Optivo GmbH (székhely: Wallstrasse 16, 10179 Berlin, Németország; elérhetőség: +49 30 7680 780)

 

- Közösségi média felületek és marketing cookie-k:

Facebook (Meta Ireland Platforms Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország, elérhetőség adatvédelmi kérdésekben: https://www.facebook.com/policy.php

Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland)

- Rendezvényszervezők:

Egyes rendezvények esetében felmerülhet, hogy az érintett személyes adatai továbbításra kerülnek a rendezvény Szervezőjének, elsősorban „szerviz célú” üzenetek küldése szempontjából. Ilyen esetekben a címzett rendezvényszervezők pontos adatairól az egyes esetekben külön értesítést kapnak az érintettek.

 

- Egyéb adattovábbítás:

Egyedi esetekben az érintettnek lehetősége van arra, hogy az esemény weboldalán feliratkozzon bizonyos rendezvényszervezők (promóterek), azok szolgáltatói vagy más harmadik felek hírleveleire és (egyes esetekben postai úton küldött) küldeményeire a megfelelő hozzájárulás megadásával. Ebből a célból az adatkezelő az érintett megjelölt személyes adatait továbbítja a megfelelő promótereknek, azok szolgáltatóinak vagy más harmadik feleknek, akik azokat önálló adatkezelőként saját belátásuk szerint kezelik az érintett saját kockázatára a saját adatkezelési tájékoztatójuk feltételei, valamint az adatvédelmi jogszabályok alapján. A személyes adatok továbbítása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására, így különösen az Adatkezelő hozzáférhetővé teheti az érintett személyes adatait hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja esetén, illetve az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatásai biztosításának veszélyeztetése esetén. Az Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

- Harmadik országba történő adattovábbítás

Előfordulhat, hogy az Adatkezelő egyes személyes adatokat Európai Unión kívüli, ún. harmadik országbeli szolgáltatóhoz továbbítja. A személyes adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az Adatkezelő biztosítja, hogy kizárólag az Európai Bizottság által megfelelő védelmi szintűnek minősített országba történik adattovábbítás. Az Adatkezelő a személyes adatok minden címzettjétől megköveteli, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosítsanak a személyes adatok védelme érdekében, amikor azokat harmadik országokba továbbítják, azáltal, hogy alkalmazzák a GDPR 46. cikk (2) bekezdése szerinti általános adatvédelmi kikötéseket.

 

- Web analitikai mérések

A Google Analitika (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland), mint külső szolgáltató segíti a Weboldalak látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését. A mérési adatok kezeléséről részletes felvilágosítás található az alábbi linken: http://www.google.com/analytics. A Google Analitika adatait az Adatkezelő kizárólag statisztikai célokra használja, az oldal működésének optimalizálására.

 

IV. MILYEN JOGAI VANNAK AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN?

 

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve az Adatkezelő ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

 

Az Adatkezelés során az érintettet különösen a jelen pontban kifejtett jogosultságok illetik meg.

 

- Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog

- Helyesbítéshez való jog

- Törléshez való jog

- Adatkezelés korlátozásához való jog

- Adathordozáshoz való jog

- Tiltakozás joga

- Hozzájárulás visszavonásához való jog

 

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult az Adatkezeléssel összefüggő tényekről az Adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapni.

Az érintett jogosult információkat kérni személyes adatairól és az azok kezeléséről. Az Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a személyes adatait megismerhesse, az azokat tartalmazó iratokról másolatot vagy kivonatot kaphasson.

Az érintett jogosult megismerni, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatait kinek, milyen célból és milyen adatkört érintően továbbította.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett személyes adatairól és azok kezeléséről. Az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, azonban legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy (1) hónapon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme alapján, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb egy (1) hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okáról, valamint tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult kérni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, kijavítását. Illetőleg, az Adatkezelés célját figyelembe véve, jogosult kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését. Adatkezelő javasolja az érintetteknek, hogy megadott személyes adataikat időről időre ellenőrizzék az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások optimális felhasználása érdekében, és ha szükséges, az adatok pontosítása érdekében keressék meg az Adatkezelőt a fentiek szerint.

Az érintett halálát követő öt éven belül a hozzáférés, helyesbítés, korlátozás és törlés jogát az érintett által közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozatával meghatalmazott személy vagy ennek hiányában Ptk. szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti.

 

Törléshez való jog

Az érintett jogosult kérni az alábbi személyes adatainak törlését

a) amelyek kezelésére az Adatkezelő nem rendelkezik az érintett hozzájárulásával, vagy törvényi felhatalmazással (tiltakozás),

b) amelyekre már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy kezelték,

c) amelyekre vonatkozóan az érintett a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

d) amelyeket jogellenesen kezeltek,

e) amelyeket jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog

Törlés helyett az Adatkezelő korlátozza a személyes adat kezelését a következő esetekben:

a) ha az érintett ezt kéri, mert vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás a személyes adatok pontosságának adatkezelő általi ellenőrzéséig tart, vagy

b) ha az adatkezelés jogellenes, azonban az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett a személyes adatok felhasználásának korlátozását kéri, vagy

c) ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett jogos érdekei miatt igényli azokat, vagy

d) ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, de szükséges annak megállapítása, hogy az adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos érdekeivel szemben.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

 

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, és ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítani.

 

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozni személyes adatainak a közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén a személyes adatokat a továbbiakban e célból az Adatkezelő nem kezelheti.

 

A felhasználó a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat az Adatkezelőnek küldött e-mailjében: dataprotection@eventim.hu.Abban az esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet. A felhasználó kérésre jogosult a jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kapcsolatban elkészített érdekmérlegelési tesztet megtekinteni, kérését az Adatkezelő dataprotection@eventim.hu e-mail címére küldött levelében vagy postai úton terjesztheti elő.

 

 

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

V. KI AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ?

 

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki, tekintettel arra, hogy általa nyújtott jegyértékesítési szolgáltatás olyan adatkezelési műveleteket foglal magában, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dataprotection@eventim.hu.

 

VI. HOGYAN GYAKOROLHATJA JOGAIT?

 

Az érintett a tájékoztatás, helyesbítés, kijavítás, törlés vagy zárolás iránti kérelmét az dataprotection@eventim.hu e-mail címre nyújthatja be.

Amennyiben az érintett felveszi a kapcsolatot az Adatkezelővel a jelen Tájékoztatóval kapcsolatban, megjegyzést, észrevételt tesz vagy kérdést tesz fel, ezeket az információkat az Adatkezelő a megfelelő válaszadás céljából megtartja és felhasználja.

Az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, azonban legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy (1) hónapon belül írásban, közérthető formában megadni az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmére vonatkozó tájékoztatást. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme alapján, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb egy (1) hónapon belül tájékoztatja az érintettet a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelmére vonatkozó intézkedés elmaradásának okáról, valamint tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről értesíti az érintettet és mindazokat, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

VII. HOGYAN ÉLHET JOGORVOSLATTAL?

 

Amennyiben az érintett és az Adatkezelő között nézeteltérés merül fel az adatkezeléssel kapcsolatban, javasolt a vita jogi útra terelését megelőzően kapcsolatba lépni az Adatkezelővel a fenti személyeknél.

Az érintett a jogait ért sérelem orvoslása érdekében bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Az érintett bírósághoz fordulás esetén dönthet úgy, hogy a pert nem az adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság, hanem az érintett lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

 

VIII. HOGYAN MÓDOSÍTHATJUK A TÁJÉKOZTATÓT?

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a későbbiekben, különösen jogszabályváltozás, vagy az irányadó adatvédelmi gyakorlat változása esetén saját hatáskörében módosítsa a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a Tájékoztatóban foglalt információk megfelelő tájékoztatást nyújtanak az érintettek személyes adatai gyűjtésével és kezelésével kapcsolatban.

 

Kelt: Budapest, 2023. október 20.